มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

วันที่ 19 มิ.ย. 2562
                                                                                           คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ


                                                               1.  ศาสตราจารย์ ดร.อารีย์     สัณฆฉวี                    ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
                                                               2.  ศาสตราจารย์ ศรียา          นิยมธรรม                 ประธานมูลนิธิฯ
                                                               3.  

มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ

ที่อยู่ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0919512951 โทรสาร 02-6495000 ต่อ 15631 อีเมล์ : patchreewan.swu@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th