มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแสดงบำบัด (Drama therapy) และภาพบำบัด (Photo and VDO therapy)

วันที่ 19 ก.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 585
พัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ พัฒนาการได้สมบรูณ์ มีความสุขตามอัตภาพที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะทางจิตวิทยา (ดังรายละเอียด)
ที่พยายามค้นคว้าถึงแนวทางในการที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้  การแสดงบำบัด/ละครบำบัด (Drama therapy) และภาพบำบัด (Photo/VDO therapy) เป็นวิธีการที่สร้างขึ้นมา เพื่อทำให้บุคคลได้เข้าใจในศักยภาพ คุณค่า สัมพันธภาพของตนเองและผู้อื่น ช่วยให้ปรับพฤติกรรมที่มีปัญหา เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารหรือทำกิจกรรมกับผู้อื่น กล้าแสดงและยอมรับความคิดเห็น เรียนรู้ที่จะฟังและหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมกับบุคคลอื่น เมื่อวันที่  23-26  สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 -16.30 น.  ณ   ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากร
Dr.Valentina Fortunati Barlacchi   ผู้แปล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์  
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ พัฒนาการได้สมบรูณ์ มีความสุขตามอัตภาพที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะทางจิตวิทยา (ดังรายละเอียด)ที่พยายามค้นคว้าถึงแนวทางในการที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ การแสดงบำบัด/ละครบำบัด (Drama therapy) และภาพบำบัด (Photo/VDO therapy) เป็นวิธีการที่สร้างขึ้นมา เพื่อทำให้บุคคลได้เข้าใจในศักยภาพ คุณค่า สัมพันธภาพของตนเองและผู้อื่น ช่วยให้ปรับพฤติกรรมที่มีปัญหา เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารหรือทำกิจกรรมกับผู้อื่น กล้าแสดงและยอมรับความคิดเห็น เรียนรู้ที่จะฟังและหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมกับบุคคลอื่น เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรDr.Valentina Fortunati Barlacchi ผู้แปล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์

มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ

ที่อยู่ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0919512951 โทรสาร 02-6495000 ต่อ 15631 อีเมล์ : patchreewan.swu@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th